ANDMEKAITSETINGIMUSED ETTEVÕTTE VÄLISTELE ISIKUTELE

Vastutav töötleja ja andmekaitse esindaja

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 

Isikuandmete säilitamine

Koostööpartneri  isikuandmeid säilitatakse:

Me kaitseme Teie isikuandmeid, võttes selleks kasutusele asjakohased turvameetmed, mis on nii infotehnoloogilised, füüsilised kui ka töökorralduslikud. Näiteks, üksnes vastavaid õiguseid omavatel töötajatel on ligipääs Teie andmetele. Kasutame tulemüüre ja muid IT vahendeid, et takistada selleks õigust mitteomavate isikute ligipääsu Vallikraavi Kinnisvara arvutivõrgule. Hoiame isikuandmeid sisaldavaid dokumente lukustatud kappides. Rõhutame, et andmete turvalisuse tagamine on pidev protsess, millega tuleb regulaarselt tegeleda, kuid vaatamata sellele pole 100% kaitset kunagi võimalik garanteerida.

 

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (“GDPR”)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

on Teil järgnevad  õigused: